Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy realizowane z budżetu państwa oraz innych źródeł

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 31.01.2022

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 47 147,00 zł

Prognozowana całkowita wartość zadania: 122 360,00 zł

Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brak opisu obrazka

 

Wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pracy

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Na podstawie umowy nr 6/AR/FP/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:     2 000,00  zł

Planowana całkowita wartość zadania:             7 275,94  zł


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brak opisu obrazka

 

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy nr 641/OPS/2021 z dnia 26.10.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  12 406,34 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 15 507,93 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brak opisu obrazka

 

 

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy nr 450/OPS/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  5 515,62 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 6 894,52 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. ustawy o pomocy społecznej. Do zadań tych należą:
1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
3. Dożywianie dzieci
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
10.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
11.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji zadania ustala się na:
    1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
    2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie umowy nr 7/OPS/2021 z dnia 09.03.2021
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 67 993,00 zł
Całkowita wartość zadania:1 096 517,00 zł

Brak opisu obrazka

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.
Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Na podstawie umowy nr 1/2021 z dnia 15.01.2021  aneks nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r.
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 61 257,00 zł
Prognozowany całkowita wartość zadania: 144 440,00 zł
Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Brak opisu obrazka

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku
w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Na podstawie umowy nr 1/2021 z dnia 15.01.2021, aneksu nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. oraz aneksu nr 2/2021 z dnia 22.09.2021 r.

Wartość dofinansowania: 97. 168,00 zł

Prognozowany całkowity koszt zadania: 144. 440,00 zł

Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.

 

Brak opisu obrazka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Na podstawie umowy nr 1/2021  z dnia 15.01.2021
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 55 237,00 zł
Prognozowana całkowita wartość zadania: 144 440,00 zł
Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML