Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przynależność do związków

 

logo metropolia krakowska.png
 

 

 

                                                                           Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Gmina Biskupice od 24 czerwca 2014r. jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które tworzy miasto Kraków oraz 14 gmin tj. Biskupice, Czernichów, Igołomnia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

W ramach działalności Stowarzyszenie realizuje strategię ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), stanowiącą wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego tworzących Krakowski Obszar Funkcjonalny.

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków z unijnych dotacji na realizację wspólnych przedsięwzięć opartych na współpracy władz lokalnych na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów.

Statutowym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie
i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadaniem Stowarzyszenia jest również podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz propagowanie świadomości ekologicznej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Kontakt:

Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska

ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

tel. 12 34 18 512
e-mail:
www.metropoliakrakowska.pl

 

mapa Metropolia Krakowska.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

lgd.png

 

                                                                             Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powstało z końcem 2008 roku. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina oraz Powiat Bocheński. Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa.

LGD „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader. Jest nadzorowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budżet Lokalnej Grupy Działania przeznaczony jest na wspieranie i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, a także na szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnej społeczności.
 

Kontakt:

Biuro LGD „Dolina Raby”
Chrostowa 1B
32-742 Sobolów

Tel/faks: 14 685 44 44
e-mail: 
www.dolinaraby.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo_zwiazek_gmin_wiejskich_rp_zgwrp_00001,oX6D62aapFTLo7bXW5mZ.jpeg

                                                                                      Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich.

Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

Kontakt:

Biuro Związku
Związek Gmin Wiejskich RP

ul. Kantaka 4
61-812 Poznań

tel. 61 8517418, 61 8519961
fax. 61 6661322

e-mail:
www.zgwrp.pl 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 

                                                                      Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby


Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby istnieje od 1994 roku. Obecnie tworzy go 6 gmin województwa małopolskiego tj. Biskupice, Raciechowice, Trzciana, Lipnica Murowana, Szczurowa i Drwinia.

Celem Związku jest rozwój tworzących go Gmin polegający na pozyskiwaniu środków krajowych i zagranicznych oraz realizacji finansowanych z udziałem tych środków przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji z zakresu: ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej, rozwoju zaplecza sportowo- rekreacyjnego, kultury i turystyki.

Kontakt:

Biuro Związku
Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka

tel. (12) 289 70 95
e-mail:

 

 

 

 


 

Wersja XML